Prijavljivanje

getCustomers

Ovaj metod vraća sve klijente datog distributera.

Sintaksa

customer_obj[] = getCustomers(username, password)

Povratna vrednost

customer_obj[], metod vraća niz customer_obj kod koga pojedinačna struktura predstavlja klijenta.

Parametri

username
string
Korisničko ime za LoopiaAPI.
password
string
Lozinka za LoopiaAPI.