Prijavljivanje

addZoneRecord

Ovaj metod dodaje DNS zapis za dati poddomen.

Sintaksa

status = addZoneRecord(username, password, [customer_number,] domain, subdomain, record_obj)

Povratna vrednost

status, metod vraća kod statusa OK ukoliko je sve u redu..

Parametri

username
string
Korisničko ime za LoopiaAPI.
password
string
Lozinka za LoopiaAPI nalog.
customer_number
string
Korisnički broj naloga. Koriste samo distributeri koji rade sa nalozima klijenata.
domain
string
Domen kome pripada poddomen koji se administrira.
subdomain
string
Poddomen koji se administrira.
record_obj
record_obj
DNS podaci za dodavanje.