Prijavljivanje

addSubdomain

Ovaj metod povezuje poddomen sa domenom.

Sintaksa

status = addSubdomain(username, password, [customer_number,] domain, subdomain)

Povratna vrednost

status, metod vraća kod statusa OK ukoliko je sve u redu..

Parametri

username
string
Korisničko ime za LoopiaAPI.
password
string
Lozinka za LoopiaAPI.
customer_number
string
Korisnički broj naloga na koji treba dodati poddomen. Koriste samo distributeri koji rade sa nalozima klijenata.
domain
string
Domen na koji treba povezati dati poddomen.
subdomain
string
Poddomen koji se dodaje.