Prijavljivanje

Vaša prava kao korisnika Loopia usluga

Imate pravo da od nas dobijete informaciju o obradi Vaših podataka i nameni obrade podataka kada smo mi rukovaoci podacima.

Informacije ispod Vam daju prikaz na koji način mi ispunjavamo Vaša prava u vezi sa Vašim podacima, a na osnovu uredbe General Data Protection Regulation (GDPR).


Loopia ima lice zaduženo za zaštitu podataka, koje je odgovorno za sva pitanja zaštite podataka. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo kontaktirajte lice zaduženo za zaštitu podataka.

Pravo na informaciju

Imate pravo da zatražite sažetak Vaših ličnih podataka, pri čemu navodite koje informacije želite da dobijete.

Pravo na ispravku

Ukoliko primetite da lične informacije koje čuvamo o Vama nisu tačne ili su nepotpune, imate pravo da zatražite izmenu ili dopunu pomenutih informacija. Nakon ažuriranja, obavestićemo sve partnere i podizvođače kojih se tiču pomenute izmene.

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav")

Vi kao klijent imate pravo na brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko...

 • ...podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni.
 • ...opozovete saglasnost za podatke za čije čuvanje ne postoji druga pravna osnova.
 • ...svrha obrade podataka je direktni marketing i Vi se protivite obradi.
 • ...se protivite legitimnom interesu kao pravnoj osnovi i ne postoji druga pravna osnova koja je jača.
 • ...lični podaci nisu obrađeni prema zakonu o zaštiti podataka.
 • ...je brisanje potrebno da bi se ispunila pravna obaveza.

Izuzetak su lični podaci obavezni po zakonu, kao što su informacije o računima koje se čuvaju onoliko dugo koliko propisuje važeći zakonski akt.

Kada je brisanje završeno, mi ćemo takođe obavestiti partnere i podizvođače na koje utiče ova izmena.

Pravo na ograničenje (od 25.05.2018)

U nekim slučajevima, možete zahtevati da se obrada Vaših ličnih podataka ograniči. Ograničenje znači da se podaci označavaju tako da je omogućena obrada u određene ograničene svrhe u budućnosti.

 • Kada ste uvereni da su Vaši lični podaci kod Loopie netačni i zatražili ste izmene ili dopune tih podataka, možete zahtevati da se obrada ograniči dok traju izmene.
 • Ukoliko je obrada Vaših ličnih podataka nezakonita, ali se protivite uklanjanju podataka, možete umesto toga tražiti ograničenje upotrebe.
 • Kada Loopia više ne obrađuje lične podatke u svrhu obrade, ali su Vam potrebni radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.
 • Kada ste uložili prigovor na obradu podataka, tokom perioda verifikacije da li legitimni razlozi Loopie preovlađuju nad Vašim razlozima.

O isteku ograničenja bićete pravovremeno obavešteni.

Prenosivost podataka (od 25.05.2018)

U nekim slučajevima imate pravo da zatražite i koristite Vaše lične podatke na drugim mestima. Primer, kod drugih dobavljača usluga hostinga i registracije domena.

Ovo važi kada...

 • …Vi sami podelite podatke sa Loopiom.
 • ...prosledite saglasnost za obradu podataka.
 • ...je obrada podataka neophodna radi pružanja usluga koje ste naručili od nas.

Ovo ne važi kada obrađujemo Vaše podatke...

 • ...na osnovu legitimnog interesa.
 • ...zbog zakonske obaveze.

Loopia je obavezna da olakša prenos Vaših podataka.

Pravo na prigovor

Imate pravo na prigovor na obradu Vaših ličnih podataka od strane Loopie ukoliko se obrada vrši…

 • ...radi izvršenja zadatka od javnog interesa.
 • ...u oviru izvršenja službenih ovlašćenja.
 • ...na osnovu legitimnog interesa.

Ukoliko se Loopia protivi Vašem prigovoru, moramo biti u mogućnosti da pokažemo razloge koji su jači od Vaših interesa.

Kada se radi o obradi podataka u vezi sa marketingom, uvek imate pravo na prigovor na obradu podataka u bilo kom trenutku.

Automatizovano donošenje odluka

Imate pravo da ne budete predmet odluka zasnovanih isključivo na bilo kom obliku automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, ukoliko odluka može imati pravne posledice po Vas ili na Vas utiče sličnom važnošću.

Prigovor

Ukoliko verujete da obrađujemo podatke o Vama u suprotnosti sa zakonom o zaštiti podataka, trebalo bi da obavestite naše lice zaduženo za zaštitu podataka što je pre moguće. Takođe, možete podneti prigovor Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Zahtev za obeštećenje

Ukoliko ste pretrpeli štetu zbog obrade Vaših ličnih podataka u suprotnosti sa zakonom o zaštiti podataka, možda imate pravo na obeštećenje. Zahtev za obeštećenje možete podneti licu zaduženom za zaštitu podataka ili pokrenuti slučaj na sudu.